POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Właścicielem Serwisu Love-Shorts.com.pl jest Ewelina Bagniuk, ul. Mała 12/2, 21-040 Świdnik, NIP: 712-302-14-92, REGON: 061544936.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego Love-Shorts.com.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem http://love-shorts.com.pl/regulamin/.

DEFINICJE

§ 2.

1. USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR, OPERATOR, FIRMA – Ewelina Bagniuk, ul. Mała 12/2, 21-040 Świdnik, NIP: 712-302-14-92, REGON: 061544936.

2. UŻYTKOWNIK, KLIENT – osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.

3. KOSZYK – element Serwisu, przy pomocy, którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia: ilość produktów, adres dostawy, opcję zapłaty oraz sposób dostawy.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG

§ 3.

1. Operator świadczy następujące usługi:

a. sprzedaż detaliczna wyrobów odzieżowych za pośrednictwem Internetu. Firma oświadcza iż prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie za pośrednictwem niniejszego portalu (http://love-shorts.com.pl/), portalu http://love-shorts.com/ oraz portalu allegro.pl (użytkownik: LoveShorts). Wszelkie działania (używanie loga, znaków marki, nazw, danych osobowych i adresowych, numeru konta itp.) prowadzone poza wyżej wymienionym obszarem są działaniami osób trzecich i Firma oświadcza iż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 4.

1. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu wymagane jest:

a. posiadanie komputera z dostępem do internetu,

b. posiadanie poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej – Google Chrome (wersja 10.x lub nowsza), Internet Explorer (wersja 9x lub nowsza), Firefox (wersja 7.x lub nowsza).Przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookies,

c. posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ 5.

1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Złożenie zamówienia rozpoczyna się poprzez kliknięcie na pole „Dodaj do koszyka” znajdujące się na stronie danego, wybranego przez Użytkownika produktu.

2. W Koszyku Użytkownik wskazuje sposób wysyłki a następnie poprzez kliknięcie na pole „Przejdź do kasy” zostaje przeniesiony do następnej podstrony, na której zostaje poproszony o podanie właściwych danych oraz wybranie sposobu płatności.

3. Aby złożyć zamówienie konieczne jest zaznaczenie pola „Akceptuję Regulamin” oznaczające zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie kliknięcia przez Użytkownika na pole „Złóż zamówienie”.

4. Na wskazany przez Użytkownika adres email zostaje wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

5. O poszczególnych etapach realizacji złożonego zamówienia Użytkownik informowany jest na bieżąco, za pomocą maili. Maile wysyłane są przez Operatora na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

CENY

§ 6.

1. Aktualne, wiążące i ostateczne ceny produktów znajdują się w Serwisie Love-Shorts.com.pl przy opisach dostępnych aktualnie produktów. Wszystkie ceny podane w Serwisie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

2. Ostateczna wartość zamówienia obejmująca także koszty przesyłki, przedstawiana jest po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia oraz sposobu płatności w opisanej w § 5 procedurze składania zamówienia.

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

§ 7.

1. Płatności za zamawiane produkty można dokonać:

a. bezpośrednim przelewem bankowym za pośrednictwem platformy PayU,

b. tradycyjnym przelewem na wskazany rachunek bankowy,

2. Termin płatności to 3 dni, po tym terminie sprzedający ma prawo wystawić produkt ponownie w sprzedaży i sprzedać go innemu klientowi.

3. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Usługodawca zaznacza iż nie ponosi odpowiedzialności za usługi wykonywane przez Pocztę Polską (opóźnienia w czasie dostawy, uszkodzenia przesyłki, itp. )

4. Cennik poszczególnych opcji dostawy dostępny jest w zakładce Wysyłka, w Koszyku oraz na dalszym etapie składania zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 8.

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia.

2. W celu poprawnej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

3. Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia w przypadku:

a. błędnego wypełnienia formularza zamówienia,

b. gdy w czasie 5 dni od daty otrzymania zamówienia Operator Serwisu nie otrzyma należnej, zgodnej ze złożonym zamówieniem wpłaty za zamawiany produkt,

c. gdy wysłana do Klienta przesyłka nie zostanie przez niego odebrana.

4. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w złożonym zamówieniu lub wycofać je drogą elektroniczną na adres mailowy: Love-Shorts.com@wp.pl jedynie do momentu wpłaty kwoty podanej w zamówieniu.

5. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Użytkownika.

6. Zamówienia realizowane są w terminie do 14 dni licząc od daty zaksięgowania wpłaty za produkt na koncie Operatora.

7. Zgodnie z obowiązującym prawem (rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących) firma nie jest zobowiązana do posiadania kasy fiskalnej i wydawania paragonów. Na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia imiennego rachunku. Fakt ten należy zgłosić mailem po złożeniu zamówienia.

8. Jeżeli Firma nie może zrealizować zamówienia np. z powodu niedostępności zamówionego produktu niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Klienta. W przypadku, gdy Operator otrzymał wcześniej zapłatę za produkt, zobowiązuje się zwrócić całą otrzymaną od Klienta kwotę w terminie do 7 dni.

ZWROTY, WYMIANY

§ 9.

1. Klientowi przysługuje wymiana towaru na inny aktualnie dostępny w ofercie Serwisu.

2. Procedura wymiany:

– Klient zobowiązany jest powiadomić mailowo sprzedawcę (adres: love-shorts.com@wp.pl) o chęci wymiany towaru na inny rozmiar lub model od razu po stwierdzeniu takiej chęci, nie później niż w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

– Klient odsyła produkt na wskazany przez sprzedawcę adres od razu po powiadomieniu o wymianie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od momentu pisemnego powiadomienia sprzedającego o zwrocie towaru.

-Warunkiem wymiany jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru.

– Sprzedający zobowiązuje się do wysłania nowego produktu od razu po odebraniu przesyłki zwrotnej, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu, chyba że kupujący i sprzedający zgodnie ustalą inny termin ze względu na wydłużony czas oczekiwania na nowy produkt.

– Koszty odsyłki zwracanego towaru do sprzedającego i z powrotem ponosi kupujący.

-Ewentualną różnicę w cenie pomiędzy towarami ponosi: a. Klient (w przypadku gdy cena towaru podlegającego wymianie jest niższa od ceny towaru, na który klient decyduje wymienić zakupiony produkt), lub b. Firma (w przypadku gdy cena towaru podlegającego wymianie jest wyższa od ceny towaru, na który klient decyduje się wymienić zakupiony produkt).

2. Nie jest możliwy zwrot gotówkowy.

DANE OSOBOWE

§ 10.

1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych jest Ewelina Bagniuk, ul. Mała 12/2, 21-040 Świdnik, NIP: 712-302-14-92, REGON: 061544936.

2. Poprzez korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę dla celów niezbędnych do świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

3. Do skorzystania z usług świadczonych przez Firmę za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu dokonania zakupów.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

1. Niniejszy Regulamin wprowadzony zostaje i obowiązuje od dnia 1.12.2014 r.

2. W przypadku zmiany treści niniejszego Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian realizowane będą na podstawie zasad obowiązujących w wersji Regulaminu sprzed dokonania zmian.